INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) Pupil Foods Sp. z o.o. z siedzibą w Nowych Skalmierzycach (63-460) przy ul. 3 maja 16; NIP: 622-22-92-940, Regon: 250927513, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000121711, o kapitale zakładowym 7.717.500 zł,  (zwana dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca właścicielem domeny internetowej PUPILKARMA.PL przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pupil Foods Sp. z o.o z siedzibą w Nowych Skalmierzycach (63-460) przy ul. 3 maja 16; dane kontaktowe - numer telefonu: +48 696 499 791, adres e-mail: sklep@pupilkarma.pl.


2. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
   a.    świadczenia usług, utrzymywania konta, realizowania zamówień, kontaktów związanych z realizacją zamówień i wykonywaniem umów, przesyłania informacji marketingowych (newslettera).
   b.    przekazania  Pani/Pana  danych  osobowych  do  ING  Banku  Śląskiego  S.A.  („Bank”) w związku z:


      i.    świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
      ii.    obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
      iii.    w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w  szczególności zapewnienia  ochrony  interesów  płatników  w związku ze składanymi przez nich reklamacjami
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).


   c.    przekazania  Pani/Pana  danych  osobowych  do  Twisto  Polska  sp.  z  o.o.  w  związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   d.    przekazania firmom kurierskim celem realizacji dostaw.

3. Poza celami wskazanymi w ust. 2 (cel pierwszorzędny), Sklep internetowy może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w innych prawnie dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzania Sklep internetowy działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje przetwarzanie danych osobowych także w następujących celach drugorzędnych: (a) przeniesienie danych do archiwum, lub (b) audyty lub postępowania wyjaśniające, lub (c) wdrożenie mechanizmów kontroli biznesowej, zarządczej, lub (d) pozostałe badania statystyczne

4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w ust. 2 oraz w ust. 3 następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez Sklep internetowy.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
   a.    ING Bank Śląski S.A.
   b.    Twisto Polska sp. z o.o.
   c.    Firmy kurierskie

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów wskazanych w ust.2.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:
   a.    prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
   b.    prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
   c.    prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
   d.    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
   e.    prawo do przenoszenia danych.

8. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.

9. Organem nadzorczym wobec Sklepu internetowego w zakresie danych osobowych jest Generalny Inspektor ochrony danych Osobowych. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

11. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

12. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

13. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.


OK

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie: Polityka Prywatności