ZAŁĄCZNIK NR 4 DO REGULAMINU SERWISU PUPILKARMA.PL

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Postanowienia poniższe stanowią Politykę prywatności, która określa informacje dotyczące przetwarzania przez Sprzedawcę danych, w tym danych osobowych Użytkowników Usług świadczonych przez Pupil Foods Sp. z o.o. 63-460 Nowe Skalmierzyce ul. 3 Maja 16 NIP 622 22 92 940, oraz sposób ich przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanego dalej: “RODO”. Szczegóły tego dotyczące znajdują się poniżej.

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Sprzedawca:
„PUPIL FOODS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowych Skalmierzycach (63-460) przy ul. 3 maja 16; NIP: 622-22-92-940, Regon: 250927513, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000121711, o kapitale zakładowym 7 717 500,00 zł.

I.    Dane osobowe

1.    Pupilkarma.pl dokłada wszelkich starań, aby prowadzony Serwis pupilkarma.pl ułatwiał każdemu Użytkownikowi przeglądanie strony i składanie zamówień. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemy, że poruszając się po stronie Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Serwis plików Cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych.
2.    Dane, o podanie których Użytkownik będzie proszony w Formularzach: kontaktu, rejestracji oraz zamówienia, są niezbędne do poprawnego działania Serwisu lub realizacji usługi.
3.    Podanie danych jest dobrowolne
4.    Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczą.
5.    Użytkownik, który korzysta z Serwisu potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu Serwisu oraz potwierdza, że rozumie ich treść. Ponadto wyraża on zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem Serwisu oraz niniejszą Polityką Prywatności.

II.    Rodzaje i cel wykorzystania danych

1.    Rodzaje przetwarzanych danych:
•    dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres ,numer telefonu,
•    informacje dotyczące płatności oraz historii płatności,
•    informacje dotyczące zamówień.

2.    Sprzedawca, będący Administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie, a także dla celów:
a.    zapewnienia obsługi Użytkownika w Serwisie polegającej m.in. na zakładaniu Konta i zarządzania nim.
b.    realizacji złożonego Zamówienia
c.    egzekwowania przestrzegania Regulaminu
d.    poinformowania o ofercie Sprzedawcy
e.    umożliwienia zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży
f.    zapewnienia szeroko rozumianej obsługi klienta w związku z Umową sprzedaży
g.    wykonania zawartej Umowy sprzedaży
h.    weryfikacji należytego wywiązywania się z zawartej Umowy sprzedaży
i.    przekazania Pani/Pana danych  osobowych  do  ING  Banku  Śląskiego  S.A.  („Bank”) w związku z:
•    świadczeniem przez Bank na rzecz Serwisu usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
•    obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Serwisu przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
•    w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych z Serwisem, w szczególności w szczególności zapewnienia  ochrony  interesów  płatników  w związku ze składanymi przez nich reklamacjami
•    przekazania Pani/Pana  danych  osobowych  do  Twisto  Polska  sp.  z  o.o.  w  związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Serwis, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
j.    wywiązania się z obowiązków podatkowych oraz innych obowiązków administracyjnych, na podstawie obowiązków wynikających w szczególności z ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku od towarów i usług, podatku dochodowym od osób prawnych
k.    wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora: w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami

3.    Dane osobowe nie będą przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

4.    Pupilkarma.pl zbiera automatycznie dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania ze strony internetowej Serwisu. Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych
statystycznych lub zapisania danych w Formularzach: rejestracji lub zamówienia. Cookies są nieszkodliwe dla komputera ani dla jego Użytkownika i jego danych. Warunkiem działania Cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany
ustawień dotyczących Cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Jednakże bez plików Cookies Serwis lub jego poszczególne funkcjonalności mogą nie działać poprawnie.
5.    Sprzedawca może również gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się ze Sprzedawcą za pośrednictwem Formularza kontaktowego. Dane te są niezbędne do umożliwienia kontaktu Użytkownika ze Sprzedawcą. Dostępny w Serwisie Formularz kontaktowy nie służy do prowadzenia prywatnej korespondencji, która nie jest związana z działalnością Sprzedawcy.

III.    Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych

1.    Sprzedawca zapewnia Użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w tym:

•    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
•    prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych
•    prawo do usunięcia danych - dane zostaną usunięte za wyjątkiem sytuacji, gdy podstawy ich przetwarzania są nadrzędne wobec Pana/Pani praw lub gdy Pana/Pani dane są Administratorowi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń
•    prawo ograniczenia przetwarzania danych
•    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - Administrator przestanie przetwarzać Pana/Pani dane zostaną osobowe za wyjątkiem sytuacji, gdy wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani praw lub też przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Sprzedawcy
•    prawo do przenoszenia danych
•    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – może Pan/Pani złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego
•    prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - cofnięcie to nie będzie mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

2.    W celu wykonania swoich praw może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: sklep@pupilkarma.pl. Może Pan/Pani również zwrócić się do Administratora listownie na adres Sprzedawcy.

IV.    Okres przechowywania danych

•    Pana/Pani dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem Umowy sprzedaży przechowywane są do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń, które mogą wyniknąć z tej umowy
•    Pana/Pani dane osobowe potrzebne do rozliczeń księgowych lub podatkowych przechowywane są tak długo, jak wymagają tego przepisy rachunkowe lub podatkowe
•    Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez Sprzedawcę w okresie korzystania przez Użytkownika z Serwisu

V.    Odbiorcy danych

a.    Na podstawie Pana/Pani zgody Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom zewnętrznym, gdy podmioty te świadczą w imieniu Sprzedawcy usługi, na przykład wsparcie informatyczne, usługi hostingowe, obsługę księgową, obsługę prawną, dostarczanie produktów (firmy kurierskie, poczta polska).
b.    Na podstawie Pana/Pani zgody Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom zewnętrznym, świadczącym usługi związane z obsługą płatności:
•    ING Bank Śląski S.A
•    Twisto Polska sp. z o.o.
•    W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Serwisie przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Serwis.
•    W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Serwisu przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Serwisu. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych z Serwisem, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Serwisem a Bankiem.
•    W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Serwis, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Serwis i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Serwisem a Twisto Polska Sp. z o.o.

c.    Tego rodzaju podmioty zewnętrzne mogą przetwarzać ujawnione, przekazane lub udostępnione im dane osobowe wyłącznie na zasadach określonych przez nas i na podstawie pisemnej umowy o przetwarzaniu danych

VI.    Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Jeśli odbiorca danych osobowych znajduje się w kraju nienależącym do UE/EOG, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych, Pana/Pani dane osobowe zostaną przesłane takiemu odbiorcy dopiero po zawarciu z nim pisemnego porozumienia o przekazaniu danych w oparciu o standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską.


VII.    Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.


VIII.    Zmiany Polityki Prywatności

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego Użytkownika serwisu należącego do pupilkarma.pl obowiązuje aktualna „Polityką Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności Sprzedający będzie informować na stronach Serwisu.

IX.    Dodatkowe informacje

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności Sprzedający prosi o kontakt na adres e- mail: sklep@pupilfoods.pl.


OK

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie: Polityka Prywatności