Regulamin Serwisu pupilkarma.pl

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w serwisie pupilkarma.pl, warunki świadczenia tych usług, a w szczególności wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca, informację o zakazie dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec Umowny umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.

3. Właścicielem serwisu jest PUPIL FOODS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowych Skalmierzycach (63-460) przy ul. 3 maja 16; NIP: 622-22-92-940, Regon: 250927513, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000121711, o kapitale zakładowym 7.717.500 zł – zwana dalej Sprzedającym.

4. Kontakt ze Sprzedającym odbywa się:

a) Telefonicznie pod numerem infolinii sklepu: +48 696 499 791
b) Mailowo na adres e-mail: sklep@pupilkarma.pl
c) W siedzibie Sprzedającego pod adresem ul. 3 maja 16, 63-400 Nowe Skalmierzyce.

5. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej https://pupilkarma.pl/content/6-regulamin, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

6. Niniejszy Regulamin zawiera:

§ 1 Postanowienia ogólne
§ 2 Zakres działalności i informacje o Serwisie
§ 3 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym
§ 4 Oświadczenie o ochronie danych osobowych
§ 5 Rejestracja w Serwisie
§ 6 Zasady składania zamówień
§ 7 Akceptowane metody płatności
§ 8 Reklamacje i rękojmia
§ 9 Tryb postępowania reklamacyjnego
§ 10 Odstąpienie od umowy
§ 11 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
§ 12 Świadczenie usług drogą elektroniczną
§ 13 Postanowienie końcowe

7. Definicje

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
Regulamin – niniejszy Regulamin, wraz z załącznikami, informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach Stron Umowy
Strona umowy – Kupujący lub Sprzedający, jako Strony umowy rozumie się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie
Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta przez Strony umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem kanałów porozumiewania się na odległość dostępnych w Serwisie do chwili zawarcia umowy włącznie
Serwis – platforma sprzedażowa prowadzona przez Sprzedającego pod adresem: https://pupilkarma.pl/
Sprzedający – właściciel Serwisu - PUPIL FOODS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowych Skalmierzycach (63-460) przy ul. 3 maja 16; NIP: 622-22-92-940, Regon: 250927513, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000121711, o kapitale zakładowym 7.717.500 zł.


Kupujący – Klient i/lub Konsument, podejmujący działania celem nabycia Produktów od Sprzedającego
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pomocą Serwisu
Konsument – osoba fizyczna, o której mowa w art. 221 Kodeksu cywilnego, dokonująca zakupu Produktów za pośrednictwem Serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Serwisu
Rejestracja – proces, który polega na utworzeniu Konta przez Użytkownika w Serwisie
Formularz rejestracji - formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający utworzenie w nim Konta
Konto – panel administracyjny indywidualny dla każdego Użytkownika dostępny po zarejestrowaniu i zalogowaniu się w Serwisie, zindywidualizowany loginem i hasłem, który służy do zawierania umów sprzedaży, zawierający dane Użytkownika gromadzone przez Sprzedającego, a także informacje o działaniach Użytkownika
Produkt – każdy przedmiot i/lub usługa sprzedawany za pośrednictwem Serwisu
Koszyk – miejsce magazynowania wybranych przez Kupującego Produktów w celu ich późniejszego nabycia
Formularz zamówienia – formularz dostępny w Serwisie zawierający wszystkie szczegóły zamówienia
Adres dostawy – miejsce dostawy zamówionych produktów wskazane przez Kupującego
Bon rabatowy – kod pozwalający na zmniejszenie ceny poszczególnych Produktów zgodnie z warunkami promocji
Formy płatności – dostępne w Serwisie możliwe formy zapłaty za Zamówione Produkty
Złożenie zamówienia – wypełnienie przez Kupującego Formularza Zamówienia, a następnie poinformowanie Kupującego mailowo o przyjęciu zamówienia do Realizacji
Realizacja zamówienia – przyjęcie złożonego przez Kupującego zamówienia przez Sprzedającego mające na celu jego przygotowanie przez Sprzedającego oraz dostarczenie Kupującemu w sposób wskazany w Formularzu Zamówienia
Moment wydania Produktu – moment, w którym Kupujący albo inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje Produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie
Modyfikacja zamówienia – dokonanie zmian w złożonym zamówieniu przez Kupującego
Dowód zakupu – faktura VAT lub paragon, w zależności od wskazań Kupującego
Załączniki – informacja o warunkach dostawy, polityce prywatności oraz wzór formularza odstąpienia od umowy będące integralną częścią Regulaminu
Formularz kontaktowy – formularz dostępny w Serwisie za pomocą którego Użytkownik może nawiązać kontakt ze Sprzedającym
Wada produktu – wada prawna lub fizyczna nabytego Produktu
Formularz odstąpienia od umowy – formularz, stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu, znajdujący się w przesyłce z Zamówieniem Kupującego, za pomocą którego może on odstąpić od umowy zawartej na odległość

Usługi świadczone drogą elektroniczną – funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy (Sprzedającemu) oferowanie Usługobiorcy (Użytkownikowi Serwisu) określonych technicznych rozwiązań takich jak: możliwość założenia i prowadzenia Konta w Serwisie oraz umożliwienie jednorazowej możliwości złożenia Zamówienia przez Formularz Zamówienia znajdujący się w Serwisie; bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne - w aktualnym brzmieniu.

System teleinformatyczny – zbiór powiązanych ze sobą elementów, którego funkcją jest przetwarzanie danych przy użyciu techniki informatycznej, umożliwiających transmisję.

8. Podczas korzystania z Serwisu zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Serwisie.

§ 2 Zakres działalności i informacje o Serwisie

1. Serwis umożliwia zakup oferowanych w nim Produktów w szczególności w postaci karm, smakołyków oraz suplementów dla psów i kotów.
2. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Polski.
3. Celem przeglądania oferowanych przez Sprzedającego Produktów nie jest wymagana Rejestracja w Serwisie.
4. Złożenie zamówienia możliwe jest albo po dokonaniu Rejestracji w Serwisie albo bez uprzedniej Rejestracji w Serwisie po podaniu szczegółowych danych osobowych i adresowych umożliwiających Realizację zamówienia i koniecznych do finalizacji zawieranej w ten sposób umowy ze Sprzedającym.
5. Szczegółowe ceny oferowanych Produktów podane są każdorazowo przy zdjęciach poszczególnych Produktów. Wszystkie widoczne w sklepie ceny podawane są w polskiej walucie PLN (polski złoty) wraz z podatkiem od towarów i usług - VAT (ceny brutto).
6. Informacja dotycząca kosztów przesyłki znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu – Dostawa.

§ 3 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

1. Serwis umożliwia zamówienie oferowanych Produktów, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu Cookies (np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze, Safari). Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Wszelkie oprogramowanie innych firm może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.
2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

§ 4 Oświadczenie o ochronie danych osobowych

1. Sprzedający oświadcza, że wszelkie dane osobowe Użytkowników Serwisu, takie jak: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, oraz wszelkie dane mogące pozwolić osobom trzecim na identyfikację użytkowników serwisu oraz kupujących bez większego trudu i nakładu środków, są chronione przez Serwis zgodnie z przepisami ustawy z dnia  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – w aktualnym brzmieniu oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w aktualnym brzmieniu.
2. Szczegółowe postanowienia Regulaminu dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych zawarte są w § 11 oraz w zakładce – Polityka prywatności.

§ 5 Rejestracja w serwisie

1. Rejestracja w Serwisie polega na utworzeniu w nim Konta.
2. Rejestracja w Serwisie jest darmowa i dobrowolna.
3. Rejestracja w Serwisie odbywa się poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji i podanie w nim następujących danych: adresu e-mail, imienia, nazwiska, hasła, a także danych do dostawy: adresu korespondencyjnego, kodu pocztowego, miasta, kraju, nr telefonu.
4. Jeśli Rejestracji dokonuje Użytkownik nie będący Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksy cywilnego – zobowiązany jest on podać dodatkowo nazwę firmy oraz NIP.
5. Po wypełnieniu Formularza Rejestracji utworzone zostanie Konto Użytkownika.
6. Użytkownik powinien aktualizować dane widniejące w ustawieniach Konta w przypadku, gdy ulegną one zmianie. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych zawartych w ustawieniach Konta oraz podawania danych nieprawdziwych lub niepełnych.
7. Po utworzeniu Konta logowanie do Serwisu następuje poprzez podanie adresu e-mail oraz hasła, podanych podczas Rejestracji.
8. Użytkownik w każdej chwili, bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat może usunąć Konto poprzez skierowanie stosownego żądania do Sprzedającego, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Sprzedającego wskazany w niniejszym Regulaminie.

§ 6 Zasady składania zamówień

1. Warunkiem skorzystania z oferty Serwisu jest uprzednie zapoznanie się ze wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz cenami oferowanych Produktów (podane ceny brutto w walucie polskiej - PLN).
2. Informacje o oferowanych Produktach prezentowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedającemu przez Kupującego.
4. Zamówienia na towary oferowane w Serwisie przyjmowane są poprzez stronę internetową https://pupilkarma.pl.
5. Zamówienia za pośrednictwem sieci Internet można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok, za wyjątkiem sytuacji awaryjnych niezależnych od Sprzedającego.
6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonego Zamówienia oraz jego anulowania (tj. nieprzyjęcia do Realizacji złożonego Zamówienia przez Użytkownika), niezależnie od możliwości Realizacji Zamówienia przez Sprzedającego, w przypadku Zamówienia złożonego przez Użytkownika, który wcześniej nie opłacił zamówionego towaru, nie odebrał go lub gdy autentyczność Zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość. O anulowaniu Zamówienia i jego przyczynach Sprzedający niezwłocznie poinformuje Użytkownika za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych przez niego w Formularzu Zamówienia.
7. W celu Złożenia Zamówienia Kupujący dodaje wybrane przez siebie Produkty do Koszyka. Poprzez Koszyk Kupujący może zarządzać wybranymi przez siebie Produktami, dodawać je oraz usuwać, a także przeliczyć wartość Zamówienia.
8. Aby doszło do finalizacji Zamówienia należy, po dodaniu do Koszyka wybranych Produktów, określić adres dostawy, sposób dostawy oraz formę płatności.
9. Przy składaniu zamówienia Kupujący może skorzystać z bonów rabatowych (zgodnie z warunkami promocji). W tym celu powinien on wpisać w odpowiednim polu w Formularzu Zamówienia – „Bon rabatowy”, kod bonu rabatowego, celem dokonania tańszego zakupu.
10. Zawarcie umowy na odległość następuje w momencie poinformowania Użytkownika mailowo o przyjęciu Zamówienia, złożonego poprzez Formularz Zamówienia, do Realizacji.
11. Realizacja Zamówienia następuje: 
a. w przypadku zamówień płatnych za pobraniem – po zakończeniu procedury Składania Zamówienia,
b. w przypadku zamówień płatnych przez serwis obsługujący płatności – w chwili autoryzacji transakcji przez w/w system płatności internetowych.
12. Kupujący może wybrać formę Dowodu Zakupu w postaci faktury lub paragonu - w takim przypadku zobowiązany jest wskazać w Formularzu Zamówienia dane niezbędne do wystawienia Dowodu Zakupu.
13. Modyfikacja Zamówienia jest możliwa tylko do czasu, gdy Zamówienie nie zostało wysłane do Kupującego, o czym Kupujący zostanie poinformowany mailowo, i gdy pozwalają na to możliwości magazynowe Sprzedającego. Wprowadzenie zmian jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny z infolinią Sprzedającego pod numerem telefonu +48 696 499 791.
14. Nie jest możliwe dokonanie anulowania Zamówienia Produktu, który został już wysłany.
15. Dostawa nabytych Produktów odbywa się poprzez wysłanie ich za pomocą firmy kurierskiej GLS Poland, na podany w Formularzu Zamówienia adres lub poprzez odbiór osobisty Produktów w siedzibie Sprzedającego.
16. Terminy dostawy nabytych Produktów zależne są od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy. Szczegółowe informacje dotyczące kosztów dostawy znajdują się w załączniku nr 1 do Regulaminu – Dostawa.
17. Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu jest dzień odbioru przesyłki przez Kupującego.

§ 7 Sposoby płatności

1. Sposoby dokonywania płatności za Złożone Zamówienie są następujące:
a. Płatność za pobraniem,
b. Płatność za pośrednictwem platformy serwisu obsługującego płatności.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
2. Kupujący dokonuje zakupu Przedmiotu według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili Złożenia zamówienia.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
4. Kupujący może dokonać wyboru sposobu płatności za Produkty zamówione w Serwisie.
5. Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy widoczne są na poziomie Koszyka.

§ 8 Reklamacje i rękojmia

1. Towary sprzedawane w sklepie objęte są gwarancją producenta.

2. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

3. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
a. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
c. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d. została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

4. Jeżeli Kupującym jest Konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedającego traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

5. Jeżeli Kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

6. Wada prawna - Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa Sprzedający jest odpowiedzialny także za istnienie prawa.

7. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Kupującemu. Jeżeli Kupującym jest Konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.

8. Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli:

a. Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy,
b. Jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy, a przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy mające powstać w przyszłości. Przepisu tego nie stosuje się, gdy Kupującym jest Konsument,
c. Jeżeli rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w art. 556(1) § 2 Kodeksu cywilnego, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

9. Sprzedający jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

10. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może:
a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie,
c. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
d. żądać usunięcia wady.

11. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

12. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

13. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

14. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedający może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

15. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedającego.

16. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

17. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

18. Sprzedający prosi, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego dołączyć opis niezgodności towaru z Umową.

19. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione

20. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.

21. Sprzedający, w przypadku żądania Konsumenta określonego w pkt. 9 a lub b może wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć, pod warunkiem, że nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

22. Jeżeli jednak, rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

23. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia roszczenia.

24. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową, rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z Umową wymaga nadmiernych kosztów.

25. W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

26. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.

27. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

28. W terminach określonych w § 10 pkt 26 Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

29. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Kupującemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio zasady te stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia prowadzonej mediacji.

30. Jeżeli określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu. Przepis art. 568 § 6 Kodeksu cywilnego stosuje się.

31. Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej rozpoczyna się od dnia w którym Kupujący dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Kupujący dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia w którym orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze z podmiotem trzecim stała się prawomocna.

32. Jeżeli z powodu wady rzeczy sprzedanej Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny, może od żądać naprawienia szkody którą poniósł przez to, że zawarł Umowę nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponowi odpowiedzialności a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy, kosztów odebrania, przewodu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim odniósł z nich korzyści a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz kosztów procesu.

33. Powyższe nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

34. W przypadku zatajenia wady przez Sprzedającego upływ terminu nie wyłącza uprawnień z

tytułu rękojmi.

35. Adresem reklamacyjnym jest adres Sprzedającego wskazany w niniejszym Regulaminie.

36. Od dnia 15.02.2016 Konsument może także skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń za pomocą platformy ODR zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

§ 9 Tryb postępowania reklamacyjnego.

1. W przypadku wad lub niezgodności towaru z ofertą, Kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru (zgodnie z przepisami § 8 Regulaminu) poprzez zawiadomienie Sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@pupilkarma.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu: Nowe Skalmierzyce 63-460, ul. 3 Maja 16 z dopiskiem „Pupilkarma.pl”.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
• imię i nazwisko
• adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)
• przedmiot reklamacji
• przyczynę reklamacji
• podpis (własnoręczny podpis w przypadku reklamacji składanej pocztą)

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie.

4. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Kupującego na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika.

§ 10 Odstąpienie od umowy

1. Na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 ust. 2 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem

2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w ten sposób, że Konsument podpisze otrzymany wraz z dostarczonym mu Zamówieniem Formularz odstąpienia od umowy oraz wyśle go na wskazany adres Sprzedającego lub wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres e-mail Sprzedającego: sklep@pupilkarma.pl. Wyżej określony sposób wyrażenia oświadczenia woli od odstąpieniu od umowy nie wyłącza złożenia takiego oświadczenia w inny sposób, o ile wyraża on wolę Konsumenta w sposób dostateczny.

3. Sprzedający prosi o przesłanie wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 2, numeru rachunku bankowego, na który ma dokonać zwrotu należności.

4. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.

5. Sprzedający, w przypadku wykonania przez Konsumenta prawa do odstąpienia od umowy zwraca Konsumentowi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt przesyłki produktu do konsumenta z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu.

6. Konsument zobowiązany jest zwrócić Produkt lub Produkty niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.

9. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do Sprzedającego (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami).

11. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

12. Sprzedający niezwłocznie przekazuje Konsumentowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu wskazanego przez Konsumenta adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.

13. Powyższe wskazanie nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy określonych w § 8 Reklamacje i rękojmia, w związku z niezgodnością towaru z umową.

§ 11 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych.

1. Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z Polityką prywatności zawartą w zakładce Polityka Prywatności.

2. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie, w celu realizacji Złożonego zamówienia oraz dla celów określonych w Polityce Prywatności.

3. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez Sprzedającego w okresie korzystania przez Użytkownika z Serwisu.

4. Podanie danych osobowych jest konieczne do założenia Konta w Serwisie, a także celem Realizacji zamówienia oraz finalizacji zawieranej w ten sposób umowy ze Sprzedającym.

5. Zbiór danych Użytkowników został wpisany do rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez Serwis i prowadzony jest przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji, powołanego przez Serwis. Rejestr ten jest udostępniony do wglądu w siedzibie Sprzedającego.

§ 12 Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Usługodawca (Sprzedający) świadczy za pośrednictwem Serwisu dostępnego pod adresem pupilkarma.pl Usługi elektroniczne polegające na:
a) Założeniu i prowadzeniu Konta w Serwisie,
b) Umożliwieniu jednorazowego złożenia zamówienia w Serwisie za pośrednictwem Formularza zamówienia.

2. Umowa o świadczenie Usług elektronicznych polegających na Założeniu i prowadzeniu Konta w Serwisie zawarta jest na czas nieoznaczony.

3. Umowa o świadczenie Usług elektronicznych polegających na jednorazowym Złożeniu zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia lub zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

4. Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.

5. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Serwisu poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.

6. Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem Serwisu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy wskazany w Regulaminie bądź pisemnie na adres Usługodawcy wskazany w Regulaminie. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.

7. Odpowiedź na reklamację nastąpi na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez Strony sposób.

8. Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej Usługodawcy wskazany w Regulaminie bądź pisemnie na adres Usługodawcy wskazany w Regulaminie.

9. Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia bezterminowej umowy świadczenie Usługi elektronicznej w przypadku, gdy Usługobiorca obiektywnie narusza Regulamin, a w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Usługodawca może skorzystać z powyższego uprawnienia po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu Usługobiorcy do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.

10. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

11. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.

§ 13 Postanowienie Końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 06.02.2018 obejmuje dalsze zmiany i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Użytkownika w zakładce Regulamin na stronie sklepu pupilkarma.pl.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian niniejszego Regulaminu oraz o możliwości ich akceptacji Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 dni przed wejściem w życie zmian.

3. Zmiany Regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji prawnej Użytkowników zawierających umowy na podstawie poprzedniej wersji Regulaminu.

4. W przypadku braku akceptacji zmian Użytkownik ma prawo usunąć Konto założone w Serwisie.

5. Wszelkie Zamówienia, których Realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.

6. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 2017 r., poz. 459 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2017 poz. 683 ze zm.) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 2017 r., poz. 459 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

9. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
b) mediację
c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
d) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU PUPILKARMA.PL

DOSTAWA

1. Dostawa zamówionych Produktów następuje na adres wskazany przez Kupującego w Formularzu Zamówienia.
2. Zamówiony towar dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej GLS Poland. Przesyłki dostarczane są w dni robocze. W przypadku niezastania Kupującego kurier pozostawi awizo. Po nieudanej próbie doręczenia paczki przekazywane są do najbliższego dla Kupującego, punktu odbiory paczek firmy GLS Poland.
3. Koszty związane w dostawą zamówionych Produktów są następujące:

- dla wszystkich zamówień o wartości większej niż 100 zł, dostawa kurierem GLS jest bezpłatna

- dla zamówień przedpłaconych, nie przekraczających 30 kg, koszt dostawy kurierem GLS wynosi 10 zł

- dla zamówień płatnych przy odbiorze, nie przekraczających 30 kg, koszt dostawy kurierem GLS wynosi 16 zł

4. Zamówienia złożone do godz. 14:00 w dni robocze wysyłane są przez Sprzedającego tego samego dnia.
5. Zamówienia realizowane są tylko na terenie Polski.
6. Zamówione Produkty powinny dotrzeć do Kupującego następnego dnia roboczego po dniu ich nadania.
7. W przypadku jakichkolwiek problemów z Dostawą Sprzedający prosi o niezwłoczny kontakt ze strony Kupującego (poprzez kontakt telefoniczny z infolinią Sprzedającego pod numerem telefonu +48 696 499 791) celem możliwie jak najszybszego rozwiązania problemu.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU SERWISU PUPILKARMA.PL

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

................................................
................................................
imię, nazwisko i adres Konsumenta


..........................................
..........................................
nazwa i adres Sprzedającego

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr .................... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru ............................................................

..............................
podpis Konsumenta

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU SERWISU PUPILKARMA.PL

DRUK REKLAMACYJNY

Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru do kupującego bez wad i zgodnie z zamówieniem złożonym na stronie internetowej.

Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu i poinformować o zaistniałej sytuacji sprzedawcę.

Jeśli następuje sytuacja:
1. Uszkodzenia opakowania zewnętrznego w transporcie / naruszenia lub zerwania taśm firmowych
2. Uszkodzenia produktów wewnątrz opakowania, nie noszącego śladów zewnętrznej ingerencji (w przypadku, gdy uszkodzenie uniemożliwia dalszą odsprzedaż)
3. Dostarczony towar jest nie zgodny z zamówieniem

Klient ma prawo i obowiązek zgłosić ten fakt w terminie do 24 godzin od dostawy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@pupilkarma.pl

Klienci B2B w sytuacjach wyjątkowych proszeni są o kontakt z Przedstawicielem Handlowym na adres e-mail lub telefonicznie.

DANE ADRESOWE REKLAMUJĄCEGO:
Nazwa:
Adres:
Telefon:
Adres e-mail:

DATA REKLAMACJI:
POWÓD REKLAMACJI:

1.
2.
3.

OPIS USZKODZONYCH OPAKOWAŃ/PRODUKTÓW I PODANIE ILOŚCI:
INNE POWODY:


OK

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie: Polityka Prywatności