Postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług w serwisie Pupilkarma.pl. W szczególności warunki zawiązywania i rozwiązywania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Właścicielem serwisu jest PUPIL FOODS Sp. z o.o. z siedzibą w Nowych Skalmierzycach 63-460 przy ul. 3 Maja 16; NIP: 622-22-92-940, Regon: 250927513
Wydział Gospodarczy w Poznaniu KRS 000121711; infolinia sklepu: +48 696 499 791, adres e-mail:
sklep@pupilkarma.pl, dalej zwanym „Sprzedającym”.

Niniejszy Regulamin zawiera:

§1 Określenie zakresu działalności
§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym
§3 Warunki zawierania, rozwiązywania umów,
zasady składania zamówień
§4 Tryb postępowania reklamacyjnego
§5 Przetwarzanie i Ochronę Danych Osobowych
§6 Postanowienie Końcowe

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Sprzedającym – należy przez to rozumieć właściciela serwisu
Konsumencie – należy przez to rozumieć użytkownika lub kupującego będącego osobą fizyczną dokonującą rejestracji w Serwisie lub dokonującą zakupu jakichkolwiek produktów lub usług za pośrednictwem serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.
Serwisie – należy przez to rozumieć platformę sprzedażową prowadzoną przez Sprzedającego.

§ 1 Określenie zakresu działalności

 1. Serwis umożliwia zakup oferowanych produktów, 24 godziny na dobę, w postaci karm, smakołyków oraz suplementów dla psów i kotów. Szczegółowe ceny podane są każdorazowo przy zdjęciach produktów. Wszystkie widoczne w sklepie ceny podajemy w polskiej walucie PLN, z podatkiem VAT. Koszty przesyłki znajdują się w zakładce Dostawa.

§ 2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

 1. Serwis umożliwia zamówienie oferowanych towarów, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze, Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Wszelkie oprogramowanie innych firm może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.

 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

§ 3 Warunki zawierania, rozwiązywania umówzasady składania zamówień.

       1.   Warunkiem skorzystania z oferty sklepu jest uprzednie zapoznanie się ze wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu i cennikiem (podane ceny w walucie polskiej PLN, z podatkiem VAT).

       2.   Zamówienia na towary oferowane w Sklepie internetowym przyjmowane są:

       a)   poprzez stronę internetową www.pupilkarma.pl.

       b)   Zamówienia za pośrednictwem sieci Internet można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

       3.   Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania (tj. nie przyjęcia oferty Klienta, który złożył zamówienie), niezależnie od możliwości realizacji zamówienia przez Sklep, w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru lub gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.

       4.   W celu zakupu produktu dostępnego w serwisie, Użytkownik wybiera pozycje do koszyka.

       5.   Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia przez Użytkownika.

       6.   Realizacja zamówienia następuje:

       a)   w przypadku zamówień płatnych przelewem – z chwilą zaksięgowania wpłaty zgodnej z wartością zamówienia na koncie Sprzedawcy,

       b)   w przypadku zamówień płatnych za pobraniem – po zakończeniu procedury składania zamówienia,

       c)   w przypadku zamówień płatnych przez Transferuj.pl – w chwili autoryzacji transakcji.

       d)   w przypadku odbioru osobistego – po zakończeniu procedury składania zamówienia.

       7.   Użytkownik może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury, paragonu - w takim przypadku zobowiązany jest wskazać w formularzu dane, niezbędne do wystawienia dokumentu

       8.   Modyfikacja zamówienia jest możliwa tylko do czasu, gdy zamówienie nie zostało wysłane do Klienta. Wprowadzenie zmian jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny z infolinią sklepu pod numerem telefonu +48 694 499 791.

       9.   Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres.

     10.   W przypadku zgłoszenia reklamacji, Sprzedający ponosi odpowiedzialność w ciągu 2 lat od wydania rzeczy będącej przedmiotem zakupu w przypadku niezgodności produktu z zawartą umową, zgodnie z § 4 niniejszego regulaminu.

     11.   Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w serwisie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

     12.   Odstąpienie od umowy może nastąpić w ten sposób, że konsument podpisze otrzymany drogą poczty elektronicznej formularz odstąpienia od umowy oraz wyśle go na wskazany adres Sprzedającego lub wyśle oświadczenie o odstąpieniu od              umowy drogą poczty elektronicznej Sprzedającego na adres sklep@pupilkarma.pl. Wyżej określony sposób wyrażenia oświadczenia woli od odstąpieniu od umowy nie wyłącza złożenia takiego oświadczenia w inny sposób, o ile wyraża on              wolę konsumenta w sposób dostateczny.

     13.   Sprzedający, w przypadku wykonania przez konsumenta prawa do odstąpienia od umowy zwraca konsumentowi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie                        dokonane przez niego płatności, w tym koszt przesyłki produktu do konsumenta z zastrzeżeniem ust. 11 niniejszego paragrafu.

     14.   Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

     15.   Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do sprzedającego (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08 oraz zgodnie              z obowiązującymi przepisami).

     16.   Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych                            kosztów.

     17.   Sprzedający niezwłocznie przekazuje konsumentowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu wskazanego przez konsumenta adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka                  komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.

     18.   Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów, których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny oraz towarów nieprefabrykowanych, służących zaspokojeniu indywidualnych                        potrzeb Kupującego.

§ 4 Tryb postępowania reklamacyjnego.

 1. W przypadku wad lub niezgodności towaru z ofertą, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@pupilkarma.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu: Nowe Skalmierzyce 63-460, ul. 3 Maja 16 z dopiskiem „Pupilkarma.pl”.

 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
  imię i nazwisko
  adres do korespondencji
  (również adres e-mail oraz numer telefonu)
  przedmiot reklamacji
  przyczynę reklamacji
  podpis
  (własnoręczny podpis w przypadku reklamacji składanej pocztą)

 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie.

 4. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika.

 5. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb wymiany towaru na wolny od wad - a jeżeli nie jest to możliwe - obniżenia ceny.

 6. Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

§ 5 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych.

 1. Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie, w celu realizacji złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce Prywatności dostępnej na stronie sklepu www.pupilkarma.pl w zakładce „Polityka prywatności”.

§6 Postanowienie Końcowe.

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02.11.2015r. i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Użytkownika w zakładce Regulamin na stronie sklepu www.pupilkarma.pl.

 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian niniejszego Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 dni przed wejściem w życie zmian. Zmiany regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji prawnej konsumentów zawierających umowy na podstawie poprzedniej wersji regulaminu.

 3. Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204),ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).